تعبیرخواب آباد کردن مکان هایی مثل مسجد و مدرسه ، درست بودن ایمان و دین و ثواب آخرت استنگاهی به تعبیر خواب آبادیتعبیر خواب آبادی از دید امام جعفر صادق عتعبیر خواب آبادی ، چهار چیز استصلاح کارهای این جهان – خیر و منفعت – داد و کامرانی – گشایش کارهای شایستهتعبیر خواب آبادی از دید محمد بن سیرینتعبیرخواب آباد کردن مکان هایی مثل مسجد و مدرسه ، درست بودن ایمان و دین و ثواب آخرت استتعبیر خواب آبادی از دید جابر مغربیتعبیر خواب اقامت در مکانی آباد ، رسیدن خیر و نیکی استتعبیر خواب اقامتی در مکانی خراب ، رسیدن شر و زیان استتعبیر خواب آبادی از دید اسماعیل بن اشعثتعبیر خواب زمینی آباد داشتن ،

نگاهی به تعبیر خواب آبادی

نگاهی به تعبیر خواب آبادی

تعبیر خواب آبادی از دید امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب آبادی ، چهار چیز است

صلاح کارهای این جهان – خیر و منفعت – داد و کامرانی – گشایش کارهای شایسته

تعبیر خواب آبادی از دید محمد بن سیرین

تعبیرخواب آباد کردن مکان هایی مثل مسجد و مدرسه ، درست بودن ایمان و دین و ثواب آخرت است

تعبیر خواب آبادی از دید جابر مغربی

تعبیر خواب اقامت در مکانی آباد ، رسیدن خیر و نیکی است

تعبیر خواب اقامتی در مکانی خراب ، رسیدن شر و زیان است

تعبیر خواب آبادی از دید اسماعیل بن اشعث

تعبیر خواب زمینی آباد داشتن ، بهبود کار است

تعبیر زمینی خراب داشتن ، ضعف در کار است

تعبیر خواب آبادی از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب زمینی بایر را آباد کردن ، خیر و نیک فرجامی است

تعبیر خواب آباد کردن و کشت کردن در زمین خود ، عشق و ازدواج است

تعبیر خواب در روستایی آباد حضور داشتن ، امنیت و آرامش است

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/